ကျွန်ထတာ်တို့အထနမြင့်အာရှထစျးကွက်တွင်အကျိုးမပုထပးနိုင်မည့်အြျက်များ _

Root for Asia

ဂျပန်၏အင်တာနက်ထစျးကွက်ရှိဗဟုသုတနှင့်အထတွ့အကကံုများအားမျှထဝထပးမြင်း _

အင်တာနက်နှင့်သက်ေိုင်ထသာနည်းပညာသစ်နှင့်ဝန်ထောင်မှုများမြင့်အာရှရှိလူပုဂ္ဂိုလ်များ _ ၏Life-Styleနှင့် _Businessလုပ်ငန်းမပုမပင်ထမပာင်းလဲမှုများတွင်အကျိုးမပုထောင်ရွက်သွား _ မည်မြစ်ပါသည်။ _

အာရှမှလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများအားပြုစုပျိုးထောင်၍၊လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ကူ ညီထောက်ပံမှုများပြုလုပ်ပါမည်။

လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများအားပြုစုပျိုးထောင်ရေးProgramအားရေးဆွဲပြုလုပ်၍၊လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများ၏ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းထူထောင်မှုများပေါ်တွင် ကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အာရှမှလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများနှင့်အတူတစ်ကွဖွံ့ဖြိုးရှင်သန်သွားပါမည်။

လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများထပါ်တွင် လုပ်ငန်းရင်းနှီးထငွနှင့် မဟာဗျူဟာပံု ံစံလုပ်ငန်းပူးတွဲ ထောင်ရွ ်မြင်းအားမပုလုပ်သွားမည်မြစ်ပါသည်။

၁၀နှစ်အတွင်းအာျေးကွက်တွင US $100 Million အားရင်းနှီးမမုပ်နှံမှုမပုလုပ်သွားမည့် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။