လုပ်ငန်းပိုင်း၊ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပိုင်းဆိုင်ရာပူးတွဲဆောင်ရွက်လိုသည့်ကုမ္ပဏီများထံသ

Globalway Ventures နှင့်ပူးတွဲဆောင်ရွက်လိုသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အောက်ပါ Form တွင်ရေးဖြည့်၍ပေးပို့လာပါရန်။
ျှောက်ထားရာတွင်Business Plan ပူးတွဲတင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။စာရွက်စာတမ်းရေး သားပြုစုရာတွင်၊အောက်ဖေါ်ပြပါလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအားကြိုတင်ဖတ်ရှုရန်။

Business Plan ရေးသားရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ

၁. လုပ်ငန်ပိုင်း - ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပိုင်းဆိုင်ရာပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
င်းအရာအသေးစိတ
 (ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပိုင်းဆိုင်ရာပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုအားပြုလုပ်လိုသည်ဖြစ်ပါက၊ရှယ်ယာအရေ အတွက်၊ရှယ်ယာတန်ဖိုး၊ငွေပမာဏ၊အချိန်ကာလအစရှိသည်များ)
ျှော်လင့်ချက်နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်အကျိုးရရှိနိုင်မည့်အချက်များ
၂ . ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက
ွေပမာဏ၊တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်၊တည်ရှိရာနေရာ၊ဖုန်းနံပါတ်၊ လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ၊
ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူများ၏ဖွဲ့စည်းမှုပုံသဏ္ဏန်၊ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအရေအတွက်၊အဓိကမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများအမည
၃. Management Team
တည်ထောင်သူအမည်၊ဒါရိုက်တာ၊အဓိကအဖွဲ့ဝင်များ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၄. လုပ်ငန်းတည်ထောင်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာခံယူချက်နှင့်လုပ် ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက
၅. ကုန်ပစ္စည်း၊ Service များနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
၆. Business Model
ျေးနှုန်းသတ် မှတ်မှုပုံစံ၊ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ပုံအဆင့်ဆင့်
၇. သင့်ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ပစ္စည်း၊ Service ၏အားသာချက
သင့်ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ပစ္စည်း၊ Service ၏ထူးခြားကောင်းမွန်ချက
၈.ျေးကွက်နှင့်အင်အားတောင့်တင်းမှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ျေးကွက်တွင်းယှဉ်ပြိုင်သူများနှင့်Positioningပြုလုပ်ခြင်း နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှု့ခြင်းများ
၉. ဘဏ္ဏာရေးစီမံချက်
ယခင်ဘဏ္ဏာရေးနှစ်၏ Profit and Loss Statement ၊ Balance Sheet ၊ Cash Flow တွက်ချက်ဇယား
ွေပမာဏ၊ ရှယ်ယာအရေအတွက်၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အစရှိသည်များ
ျေးယူမည့် ကာလအစရှိသည်များ
၁၀. တိုးတက်အောင်မြင်ရေးမဟာဗျူဟာနည်းလမ်း
၅နှစ်နောက်ပိုင်းတိုးတက်အောင်မြင်ရေးမဟာဗျုဟာနည်းလမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းဖေါ်ပြပါရန
အသေးစိတ်အားဖြင့်၊မည်သည့်လုပ်ငန်း၏မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုသည်၊မည်သည့်ရာခိုင်နှုန်း အထိတိုးမြင့်နှိင်မည်ဆိုသည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍(ရောင်းချရရှိငွေ၊ရရှိမည့်အမြတ်ငွေ)
၁၁. ၃နှစ်တာ Business Plan
လာမည့်ဘဏ္ဏာရေး၃နှစ် (ယခုနှစ်အပါအဝင်၃နှစ်သာကာလ)၏ အရှုံးအမြတ်တွက်ချက် ဇယား
ရင်းနှီးမမုပ်နှံထငွရှာထြွစုထောင်းရန်လိုအပ်ပါက၊ _ရင်းနှီးမမုပ်နှံထငွရှာထြွစုထောင်းမည့် _အြျိန် _ကာလနှင့်ထငွပမာဏ၊
Stock Exchange Market တွင်ထရာင်းြျမြင်းနှင့် _လုပ်ငန်းထရာင်းြျမြင်း _အစရှိသည့် _ အစီအစဉ်များရှိြဲ့ပါက၊အြျိန်ကာလ၊ရှာထြွစုထောင်းရန်ရည်ရွယ်ေားသည့်ထငွပမာဏ၊ထရာင်းြျ _ရန်ရည်ရွယ်ေားသည့်ပမာဏအစရှိသည်များ)

※လုပ်ငန်းအထမြအထနထပါ်တွင်မူတည်၍ _၊Dataများမရှိြဲ့ပါကထြါ်မပရန်မလိုပါ။ _
※ စာရွက်စာတမ်းများ၏ Format အား Microsoft Office Powerpoint ဖြင့်ရေးသားပြုစုပါရန်။
※စာရွက်စာတမ်းများအား _အဂဂ _လိပ်ဘာသာ(သို့)ဂျပန်ဘာသာမြင့်ထရးသားမပုစုပါရန်။ _

လိုအပ်ပါက၊ Business Plan ၏ Template အား Download လုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

 

Contact Form

အမည်
Email
ကုမ္ပဏီအမည
URL
ဖုန်းနံပါတ် -မိမိသဘောဖြင့်သာ
တည်ရှိရာလိပ်စာ

Business Plan ပူးတွဲတင်ပြရန်
ပေးပို့လာသောသတင်းအချက်အလက်များအား၊ပေးပို့လာသူများမှတောင်းဆိုတင်ပြလာချိန် နှင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလာချိန်တွင်ဖြေဆိုပေးရန်အတွက်သာအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်အားသဘောတူညီသည်ဖြစ်ပါကပေးပို့ပါရန်။