အာရှမှလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများနှင့်အတူတစ်ကွ Innovation အားတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွား မည်။

Globalway Ventures သည်၊ Globalway ကုမ္ပဏီလီမီတက်မှနေ၍ အာရှမှလုပ် ငန်းတည် ထောင်သူ များပေါ်တွင်ကူညီထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်ပေးသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

Globalway ကုမ္ပဏီလီမီတက်သည်၊အင်တာနက်နှင့် Cloud အပိုင်းကဏ္ဏတွင်တမူထူးခြားမှုရှိ သော လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ၍၊ အာရှစျေးကွက်တွင် ဤအပိုင်းကဏ္ဏလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများနှင့်လုပ်ငန်းပိုင်း - အရင်းအနှီးပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်၍၊အာရှစျေးကွက်ရှိစီးပွါးရေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ဂျပန်၊အရှေ့တောင်အာရှ၊တောင်အာရှများရှိကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ် ငန်းပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ရာ၊အထူးအားစိုက်ဆောင်ရွက်သွားမည့်ဒေသသည်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။၂၀၁၆နှစ်မှစ၍၁၀နှစ်တာအတောအတွင်း၊ဤဒေသတွင်ပမာဏ US $100 Million အားရင်းနှီးမြုပ်နှံသွားရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

ဤလုပ်ငန်းသည်၊ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုသာလျှင်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်သည့် Venture Capital နှင့်ကွဲပြား ခြားနားမှုရှိ ပြီး၊ Globalway မှနေ၍ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအားကုမ္ပဏီများပေါ်တွင်ပြုလုပ်သွားရာတွင်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပေးမည့်ကုမ္ပဏီနှင့်နှစ်တိုနှစ်ရှည် Partnership ပုံစံဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားအခြေခံထား၍ပြုလုပ်သွားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကုမ္ပဏီနှင့်လုပ်ငန်းပိုင်းအပြန်အလှန်အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိမည်ဟုယူဆရပါက၊ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသာမကလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်တွင်လည်းကူညီထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။လုပ်ငန်းပူးတွဲဆောင်ရွက်မည့်ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်မှုလမ်းစဉ်အားအလေးထား၍၊ ပြည်ထောင်စုစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်မှုစိတ်ဓါတ်ဖြင့် လုပ်ငန်းတိုးတက် အောင်မြင်ရန်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက

ကုမ္ပဏီအမည
Globalway ကုမ္ပဏီလီမီတက ( EN: Globalway, Inc. ) https://www.globalway.co.jp
လိပ်စာ
1-7-3 Hamamatsuchou, Minato-ku, Tokyo, Japan 〒105-0013
ထူထောင်သည့်ခုနှစ်
၂၀၀၄ နှစ်အောက်တိုဘာလ
ြောင်းအရာ
Social Web Media လုပ်ငန်း- တစ်ဆင့်စကားမှရရှိသောကုမ္ပဏီများ၏သတင်းအချက်အလက်၊အလုပ်ခေါ်သည့်သတင်းအ ချက်အလက်၊သတင်းအစရှိသည်များကိုကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည့် Platform Career Connection အားစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း
Business Web Application လုပ်ငန်း- ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် Global အဆင့်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းသုံး Applicationများထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လက်ခံဆွေးနွေး အကြံပေး မှုများ၊ System ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်များရေးဆွဲပြုလုပ်ခြင်း၊ Softwareရေးသားခြင်း၊ တီထွင်ခြင်း၊ စတင်လည် ပတ်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက် Support service ပြုလုပ်ပေးခြင်း စုပေါင်းခေါ်တွင်သည့်အမည် Voxer

Management Team

Kakamu Masato

ဥက္ကဌ

Watanabe Nobu

ဒါရိုက်တာ


Yamamoto Keiichi

ဒါရိုက်တာ

လုပ်ငန်းပိုင်း၊ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပိုင်းဆိုင်ရာပူးတွဲဆောင်ရွက်လိုသည့်ကုမ္ပဏီများထံသို့

Globalway Ventures နှင့်ပူးတွဲဆောင်ရွက်လိုသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အောက်ပါ Form တွင်ရေးဖြည့်၍ပေးပို့လာပါရန်။